A projekt megvalósulási fázisai

A Séd-Nádor vízfolyás kármentesítése – 3 szakaszának munkálatai 2014-2019 között valósulnak meg.

Előkészítés

A munkálatok előkészítéseként geodéziai kitűzések és kiegészítő mederfelmérések (szelvényezések) készülnek. A geodéziai kitűzések után a vízfolyás teljes keresztszelvényében és teljes műveleti hosszán robbanóanyag-mentesítést fognak végezni, azaz még a háborús események után visszamaradt fel nem robbant lőszerek, robbanó testek felkutatására és eltávolítására kerül sor. Minden további terepi munkálat (fúrásos mintavételezés-, később kotrás), csak már előzetesen lőszermentesített területen végezhető.

A mederkotrások megkezdéséhez, illetve a felvonulási területek, megközelítő utak kialakításához elengedhetetlenül szükséges az akadályozó növényzet eltávolítása. Az esetlegesen kivágott fák a területkezelő Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére kerülnek átadásra. A növényzet és a kivágott fák pótlásra kerülnek a beavatkozást követő mederrendezési munkafázisban.

A kivitelezés során folyamatos, illetve rendszeres a kapcsolattartás az érintett Önkormányzatokkal, az illetékes Közép-dunántúli Környezetvédelmi, és Természetvédelmi Felügyelőséggel, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal, a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával, valamint szükséges esetén az erdészeti szolgálattal.

A szennyezett mederüledék szállításához szükséges megközelítő utak elkészítése alapfeltétele a kivitelezési munkafolyamatok zavartalan végzésének, mivel ez biztosítja a munkagépek, szállítóeszközök, illetve a munkát végző és ellenőrző személyek közlekedését. A kivitelezéshez szükséges ideiglenes útvonalakat a munkaterületek mentén, a kiszállítási utakat a legközelebbi szilárd burkolattal ellátott közútig építjük ki.

Mederkotrás

A védett természeti értékek védelme érdekében a mederkotrásokat csak az után kezdjük meg, hogy előtte -az érintett mederszakaszokon – esetlegesen fellelt, védett biológiai életközösséget a biológus szakértők által javasoltaknak és a lehetőségeknek megfelelően biztonságba helyeztük, az egyes fokozottan védett életközösségek közelében a munkák évszakos ütemezését számukra megfelelően fogjuk végezni.

A tervezett kivitelezési munkákat - a munkák tervezésében résztvevő biológus szakértők javaslatai alapján- úgy szervezzük, és olyan technológiákat alkalmazunk, amelyek a természeti környezet lehető legkisebb zavarásával járnak.

A mederkotrási munkák során kitermelt magas víztartalmú iszap és földtani közeg (összefoglalóan szennyezett mederüledék) ideiglenes elhelyezése a meder belső oldalrézsűjén történik, ahol a víztartalom jelentős része távozik, illetve a szárazra került üledéklakók is visszavándorolhatnak a mederbe.

A kitermelt hulladék vizsgálata és osztályozása az un. ideiglenemunkahelyi gyűjtő helyen történik. A kotrásból kikerülő iszapot a szükséges kezelési módok (hasznosítás, illetve az ideiglenes és végleges elhelyezés) meghatározása céljából legalább 2000 m3-ként megmintázzuk, és a vizsgálati eredmények alapján hozzuk meg a döntést a szennyezett mederüledék, mint hulladék további kezeléséről.

A kitermelt mederüledéket a vizsgálatok és a szükséges előkezelések és/vagy ártalmatlanítások elvégzéséig veszélyes hulladékként (EWC kód: 170505*) kezeljük. A hulladék szállítását, kezelését, ártalmatlanítását az arra jogosult szervezet fogja végezni.

A kitermelés során a kotrásokból származó lebegőanyagok kb. 4-5 km-en belül kiülepednek, azonban ennek ellenőrzésére rendszeres vízminta-vételezéseket és vizsgálatokat végzünk.

A munkaterületen a szükséges kotrási kapacitás biztosítása érdekében számos nagyméretű földmunkagépet, a szállításhoz teherautókat, nyerges vontatókat alkalmazunk.

Biológiai élet visszatelepítése

A tervezett rehabilitációs beavatkozások egy része közvetlenül fizikailag érinti a mederben és a meder közvetlen közelében található élőhelyeket, illetve az élőhelyek élővilágát. Várható, hogy bizonyos szakaszokon az építési fázisban degradálódik az élővilág.

Ez a degradáció időleges. Várhatóan az építési fázisban sérülő élőhelyek jelentős részén viszonylag gyorsan végbemegy a spontán rekolonizáció. Elképzelhető azonban, hogy bizonyos szakaszokon szükség lesz a kisebb kolonizációs képességű fajok esetében a visszatelepítésre annak érdekében, hogy minél gyorsabban regenerálódjon a természet közeli életközösség.

A kivitelezés megvalósulási dokumentációi

A kivitelezési munkák tervekben meghatározott, dokumentálható lépéseit rögzítjük.

A kivitelezési munkák megkezdésekor és befejezésekor (munkaterület átvétele- és átadásakor) a munkálatokkal érintett területekről fotó és leiratos állapotfelvételek készülnek.

Dokumentáció készül a mederkotrások megkezdése előtt az érintett élővilág lehetőség szerinti áttelepítéséről, majd a munkálatok befejezése utáni visszatelepítéséről.

A mederkotrással érintett szakaszokon a kivitelezés folyamatában a meder talpáról vett mintavétellel ellenőrizzük a meder megtisztulását átlag 100 m-enkénti szelvényekben. A kármentesítés beavatkozási szakaszának sikerességét e vizsgálati eredmények dokumentálásával fogjuk igazolni.

A kitermelt iszapok kezelését a vonatkozó rendeleti és hatósági engedélyekben előírtak szerint dokumentáljuk.

A beavatkozási záródokumentáció a megvalósulás során készített dokumentációk felhasználásával készül, a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről rendeletnek megfelelő tartalommal.

A záródokumentáció hatósági elfogadását követően, a rehabilitációs munkák a területrendezésekkel és levonulással fejeződnek be.

Monitoring mederkotrás során

Felszíni vizes monitoring

A kármentesítés beavatkozási időszakában a kotrási munkák által, a felszíni vízben keltett lebegőanyagok kiülepedését heti gyakorisággal vizsgáljuk, a „D” kármentesítési célállapot határértékkel jellemzett kémiai komponensek (Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn, Pb és Össz klórfenol )-, általános vízkémiai- illetve Acetoklór, Propiziklór, NH4+, H2S, komponensek körére. A próbakotrás alatt expedíciós jelleggel végzett mintavételek eredményei határozzák majd meg a kivitelezéskor szükséges ellenőrzési távolságot és gyakoriságot.

Talajvíz monitoring

A kotrási munkálatok ideje alatt a környező talajvizek minőségét is ellenőrizzük a vízfolyás két oldalán elhelyezett 16 db monitoring kútban, általános vízkémia, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn, Pb, össz klórfenol, valamint As és Mo komponensek körében.

Biológiai monitoring

A tervezett rehabilitációs beavatkozások során a munkálatokkal közvetlenül, fizikailag érintett felszínek élővilága, növénytársulásai, valamint a hozzájuk kötődő állatközösségek megsemmisülhetnek vagy igen erősen degradálódnak.

A kivitelezési munkálatok és a tereprendezés befejezése után a munkaterületen, - amely részben maga a kisvízi meder, részben a belső padkák, a rézsűk, a depóniatetők és a fenntartási sáv a depóniák külső oldalán -, megindul a növényzet és az állatfajok természetes rekolonizációja.

A kivitelezési munkálatok során alkalmazandó megoldások csökkentik degradáció mértékét, illetve gyorsíthatják a rekolonizációt.

A kivitelezést követő utómonitoring vizsgálatok a biológiai indikáció vizsgálatával méri a rehabilitációs beavatkozásokra fordított forrás felhasználásának hatékonyságát.

A követő biomonitoring végrehajtásának fázisai:

1. felmérés közvetlenül a kivitelezést követően (kiindulási állapot),
2. felmérés a beavatkozást követően 2 évvel,
3. felmérés a beavatkozást követően 4 évvel.

Vizsgálatba bevont élőlénycsoportok:

  • Magasabb rendű vízi és vízparti növényzet
  • Makroszkópikus vízi gerinctelenek
  • Halak
  • Kétéltűek-hüllők
  • Madár
  • A projekt folyamatábrája

    A kivitelezés technológiai lépései